Algemene voorwaarden

 1. Algemeen

De webshop www.sigimade.be wordt beheerd door Sigrid Leysen en is een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Balsakker 55, 2275 Lille, ondernemingsnummer 0475.408.194 en hierna ‘Sigimade’ genoemd. Het biedt de klanten de mogelijkheid om producten uit de webwinkel online aan te kopen. Sigimade is een kleine onderneming, onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. Btw is niet van toepassing. 

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze webshop en hierna de ‘klant’ genoemd. Bij het plaatsen van een bestelling via de webshop van Sigimade moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaand, schriftelijk en uitdrukkelijk door Sigimade aanvaard zijn.

 

 1. Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief btw en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

 1. Aanbod

Ondanks het feit dat de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Sigimade niet. Sigimade is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Sigimade is in geen geval aansprakelijk in geval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over een product, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met ons.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Sigimade. Sigimade kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

 1. Bestellingen

De overeenkomst komt tot stand na het plaatsen van een bestelling via het bestelformulier op de webshop ofwel door het versturen van een e-mail met bestelling. Door een bestelling te plaatsen, gaat de klant uitdrukkelijk akkoord met de voorwaarden, inclusief alle verklaringen en onderdelen zoals de privacyverklaring, veiligheidsvoorschriften en retourbeleid.
Na het uitvoeren van een geldige betaling en het ontvangen van een bevestigingsmail van Sigimade wordt de bestelling klaargemaakt en kan deze naar de klant verstuurd worden of na afspraak opgehaald worden bij Sigimade.

De betaling kan in orde gemaakt worden via Bancontact of via overschrijving op rekeningnummer BE55 7360 7483 3544 met mededeling van de bestelnummer.

Sigimade is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

 

 1. Levering en uitvoering van de overeenkomst

Uw bestelling wordt na ontvangst van betaling afgehandeld.

De producten die onder "OP = OP" te vinden zijn, zijn op voorraad en kunnen binnen de 3 werkdagen verstuurd worden.
Alle andere producten worden op bestelling gemaakt. De levertermijn wordt steeds met de klant gecommuniceerd alvorens de bestelling te verwerken. Wij streven ernaar de afgesproken levertermijnen te kunnen garanderen. 

Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen gemaakt door de verzendingsdienst.

De bestelling wordt als pakket verzonden door Bpost. Hierdoor kan u het pakket volgen via een ‘track and trace’ code.

Afhankelijk van het gewicht kunnen de verzendkosten per product verschillen. Bij uw bestelling worden steeds de correcte verzendkosten weergegeven. 

Gratis verzending is mogelijk bij een bestelling vanaf €100,00 binnen België.
Graag uw bestelling in het buitenland laten leveren? Neem dan steeds contact op met ons voor de juiste verzendkosten.

U kan uw bestelling ook ophalen na afspraak.  

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant meteen worden gemeld aan Sigimade.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf dat hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering door derden, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te transporteren en deze keuze niet door Sigimade was aangeboden.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Sigimade.

De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Sigimade te wijzen, bv. aan ieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

 1. Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Sigimade.

Wanneer uw bestelling niet aan uw verwachting voldoet, kan u deze retourneren. U heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst de producten terug te sturen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Sigimade, via een ondubbelzinnige verklaring naar info@sigimade.be, op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant maakt hiervoor gebruik van het retourformulier voor herroeping.

Als de klant beroep doet op het herroepingsrecht, zullen wij een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen via e-mail.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De klant moet de goederen meteen, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Sigimade heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Sigimade. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Sigimade zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal Sigimade alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Sigimade alle goederen terug ontvangen heeft. 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door Sigimade geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Sigimade betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor de levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

 

 1. Privacy & cookies

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Sigimade verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of u deze zelf aan ons verstrekt. Welke persoongegevens wij verwerken kan u hieronder vinden:

 • Persoonlijke indentificatiegegevens (naam, voornaam, adres, inloggegevens)
 • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres)
 • Financiële indentificatiegegevens (bankgegevens)

Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens gebruikt?

Deze gegevens zijn essentieel voor een goede dienstverlening en noodzakelijk om bepaalde doeleinden te kunnen behandelen. Dit zijn de volgende doeleinden:

 • Het beantwoorden van uw vraag of bestelling via telefoon of e-mail
 • Het informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten
 • Het aanbieden om een account aan te maken op onze webshop
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Om goederen bij u af te leveren
 • Gegevens die nodig zijn voor onze belastingsaangifte

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Sigimade bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ze worden verwijderd uit de databank wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doelen na te streven of indien de gebruiker het recht tot verwijdering van de persoonsgegevens uitoefent.

Delen van uw persoonsgegevens aan derden

Sigimade verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan onze webshop kunnen cookies opgeslagen worden op uw computer. Dit is enkel en alleen om de webshop beter af te stemmen op uw behoeften. Deze bestanden worden niet gebruikt om uw surfgedrag op andere websites na te gaan.  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sigimade en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen. Stuur hiervoor een verzoek naar info@sigimade.be met een kopie van uw identiteitsbewijs, dit om zeker te zijn dat het vezoek door u gedaan wordt.

 

 1. Intellectueel eigendom

Alle inhoud (beelden, tekst, merknamen,…) van Sigimade is beschermd door auteursrecht en merkrecht.

Het is niet toegestaan om enige inhoud van deze website te gebruiken, over te nemen of te verspreiden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sigimade.

 

 1. Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Sigimade om één van de in deze algemene voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

 1. Wijziging voorwaarden

Deze algemene voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Sigimade. In geval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige algemene voorwaarden.

 

 1. Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 1. Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de klant zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De klant kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).